Τα προγράμματα

Λεξιλογία Προ είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης για παιδιά που δυσκολεύονται στην προ-σχολική αγωγή της ανάγνωση και γραφής, λόγω της χαμηλής φωνολογικής ενημερότητας. (5 – 6 ετών).

Λεξιλογία 1 είναι ένα πρόγραμμα αρχικής ανάγνωσης και γραφής (6 – 8 ετών).

Λεξιλογία 2 είναι ένα πρόγραμμα κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες που δυσκολεύονται στην προχωρημένη ανάγνωση και ορθογραφία (9 ετών και πάνω).

Λεξιλογία Προ

Η Λεξιλογία-Προ είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης για παιδιά που δυσκολεύονται στην προ-σχολική αγωγή στην ανάγνωση και την γραφή, λόγω της χαμηλής φωνολογικής ενημερότητας. (5 – 6 ετών)

Στο πρόγραμμα αυτό ο μαθητής προσχολικής ηλικίας, καλείται να αναγνωρίσει τους φθόγγους, να ακούσει τους ήχους, να δει την εικόνα των φθόγγων και να συσχετίσει τον ήχο με την εικόνα. Στη Λεξιλογία-Προ ο μαθητής εργάζεται δημιουργώντας συλλαβές. Πρόκειται για

Πρόγραμμα πρόληψης για παιδιά που δυσκολεύονται στην προ-σχολική αγωγή της ανάγνωσης και γραφής.

 

 

Πού απευθύνεται

Πώς γίνεται

Η ενότητα Λεξιλογία-Προ περιλαμβάνει ασκήσεις που ακολουθούν μία συγκεκριμένη σειρά, την οποία το παιδί ακολουθεί με ευκολία από τις οδηγίες που του δίνονται φωνητικά. Κάθε παιδί είναι σε θέση να κάνει τις ασκήσεις αυτές μόνο του χωρίς δυσκολία, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί βοήθεια, μπορεί να πατήσει το κουμπί που θα του δώσει τη λύση και θα τον ενθαρρύνει να συνεχίσει. Σταδιακά μαθαίνει να διαχειρίζεται μονοσύλλαβες μονάδες με διαφορετικούς συνδυασμούς συμφώνων-φωνηέντων (π.χ. σασταστρατσα).

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 14 υποενότητες (modules). Κάθε υποενότητα διαρκεί 30 λεπτά, περιέχει διάφορες ασκήσεις και ολοκληρώνεται με ένα μικρό τεστ. Με 10 λεπτά εργασίας την ημέρα, για 5 ημέρες την εβδομάδα, το παιδί θα ολοκληρώσει την ενότητα Λεξιλογία-Προ σε περίπου 9 εβδομάδες.

λεξιλογία 1

Πρόγραμμα αποκατάστασης κατάλληλο για παιδιά που δυσκολεύονται στην αρχική ανάγνωση και γραφή (6 – 9 ετών). Στη Λεξιλογία 1 ο μαθητής προχωρά στο σχηματισμό απλών λέξεων ενώ, όσο τα μαθήματα εξελίσσονται και εμπεδώνεται η φωνολογική επίγνωση, δοκιμάζει τις δυνατότητές του σε λέξεις περισσότερο σύνθετες και απαιτητικές. Κάθε πρόγραμμα έχει τη ροή ενός μαθήματος όπου, αν ακολουθηθεί σωστά, θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της φάσης της φωνολογικής επεξεργασίας των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται λοιπόν για

Πρόγραμμα αποκατάστασης κατάλληλο για παιδιά που δυσκολεύονται στην αρχική ανάγνωση και γραφή.

 

 

Πού απευθύνεται

Πώς γίνεται

Στο ππρόγραμμα αποκατάστασης Λεξιλογία 1, ο μαθητής σταδιακά κατακτά την απαραίτητη ευχέρεια για τον χειρισμό συνδυασμών συμφώνων-φωνηέντων μέσα σε δισύλλαβες και τρισύλλαβες λέξεις (π.χ. σά-κος, στά-λα, στρα-τός, τσά-ντα). Επιπλέον δοκιμάζεται και σε μία υποενότητα που αφορά στην ανάγνωση με ταχύτητα, στην οποία οι λέξεις που πρέπει να διαβαστούν, εμφανίζονται κάθε φορά ολοένα και πιο γρήγορα στην οθόνη.

Στη Λεξιλογία 1 εμπεριέχονται 16 υποενότητες, 8 υποενότητες που αφορούν στη γραφή και την τεχνική ανάγνωση και 8 υποενότητες που αφορούν στην ανάγνωση με ταχύτητα. Κάθε υποενότητα διαρκεί περίπου 45 λεπτά, περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις και ολοκληρώνεται με ένα μικρό τεστ. Με 15 λεπτά εργασίας την ημέρα, για 5 ημέρες την εβδομάδα, το παιδί θα ολοκληρώσει την ενότητα Λεξιλογία 2 σε περίπου 10 εβδομάδες.

λεξιλογία 2

Πρόγραμμα αποκατάστασης κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες που δυσκολεύονται στην προχωρημένη ανάγνωση και ορθογραφία. (10 ετών και πάνω)

Λεξιλογία 2 ο μαθητής έχει μια βασική φωνολογική επίγνωση και είναι έτοιμος αλλά και ώριμος να προχωρήσει στο τελευταίο και πιο ολοκληρωμένο στάδιο, στη δημιουργία σύνθετων λέξεων, στη μορφολογική επεξεργασία των λέξεων. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ο μαθητής έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα όποια προβλήματα ανάγνωσης και γραφής, είτε λόγω ελλιπούς γνώσης της γλώσσας είτε λόγω μαθησιακής δυσκολίας και είναι ικανός να ανταπεξέρχεται επιτυχώς σε οποιαδήποτε πρόκληση που αφορά στην ανάγνωση και την ορθογραφία. Πρόκειται λοιπόν για

Πρόγραμμα αποκατάστασης κατάλληλο για παιδιά που δυσκολεύονται στην προχωρημένη ανάγνωση και ορθογραφία.

 

 

Πού απευθύνεται

Πώς γίνεται

Στη Λεξιλογία 2 ο εκπαιδευόμενος κατακτά την αυτοματοποιημένη αναγνώριση και χρήση της δομής κάθε λέξης ξεχωριστά με ευχάριστες ασκήσεις με ακουστική και οπτική ανατροφοδότηση. Αποκτά σταδιακά την ευχέρεια να αναγνωρίζει τα μορφήματα και να μπορεί να συνθέτει λέξεις με αυτά (π.χ. δικ-άζ-ω, κατα-δικ-άζ-ω,  δι-εκ-δίκ-ησ-η, ά-δικ-ος). Στη συνέχεια καλείται να αντιμετωπίσει ασκήσεις που παρουσιάζουν μια ορθογραφική δυσκολία στη ρίζα (π.χ. δι-οίκ-ησ-η, δια-τύπ-ωσ-η) και σε καταλήξεις ρημάτων (π.χ. λερ-ω-θείτε, λερ-ώ-θηκε).  

Καθώς τα άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και ορθογραφία έχουν εκτός από χαμηλή φωνολογική επίγνωση και χαμηλή μορφολογική επίγνωση, η εκπαίδευση αυτής της ικανότητας θα πρέπει να είναι πιο εντατική. Η Λεξιλογία 2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Η ενότητα Λεξιλογία 2 βοηθούμενη από τις ενσωματωμένες ασκήσεις ανάγνωσης (flash word modules) για άτομα με δυσλεξία, αποτελείται από 67 υποενότητες ασκήσεων και 22 υποενότητες ανάγνωσης, η κάθε μία εκ των οποίων διαρκεί περίπου 45 λεπτά, περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις και ολοκληρώνεται με ένα τεστ. Εκτιμάται ότι εάν ο εκπαιδευόμενος κάνει τις ασκήσεις 3 ημέρες την εβδομάδα για 30 λεπτά την ημέρα (25 λεπτά για τις ασκήσεις και 5 λεπτά για την ανάγνωση), θα έχει ολοκληρώσει την ενότητα σε περίπου 6/7 μήνες.