Τα προγράμματα

Lexi-PREP - ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για παιδιά προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών) για να αποκτήσουν φωνολογική ενημερότητα, η οποία απαιτείται για τα πρώτα μαθήματα ανάγνωσης και γραφής στο Δημοτικό Σχολείο.

Lexi-BASIC - ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για παιδιά πρώτης τάξης Δημοτικού που δυσκολεύονται στην συσχέτιση φθόγγων-συμβόλων, το πρώτο βήμα στις δεξιότητες ανάγνωσης και ορθογραφίας.

Lexi-PRO - ένα πρόγραμμα φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης, σχεδιασμένο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες που θέλουν να αναπτύξουν προχωρημένες αναγνωστικές και ορθογραφικές δεξιότητές (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και άνω).

Lexi-PREP

Lexi-PREP είναι ειδικά σχεδιασμένη για παιδια προσχολικής αγωγής (5 – 6 ετών) για την κατάκτηση φωνολογικής ενημερότητας, που απαιτείται για τα πρώτα μαθήματα ανάγνωσης και γραφής στο Δημοτικό.

Στο πρόγραμμα Lexi-PREP το παιδί προσχολικής ηλικίας, καλείται να αναγνωρίσει και να ακούσει τους φθόγγους, καθώς και να συσχετίσει τους φθόγγους με τα αντίστοιχα σύμβολα.

Πρόγραμμα φωνολογικής ενημερότητας

 

 

Πώς γίνεται

Στο πρόγραμμα Lexi-PREP, το παιδί κατακτά την απαραίτητη ευχέρεια για τον χειρισμό συνδυασμών συμφώνων-φωνηέντων μέσα σε συλλαβές (π.χ. μ-α,  σ-α,  τσ-α,  μπ-α).

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 14 υποενότητες (modules). Με 20 λεπτά εργασίας την ημέρα για 3 ημέρες την εβδομάδα, το παιδί θα ολοκληρώσει την ενότητα Lexi-PREP σε περίπου 12-16 εβδομάδες.

Lexi-BASIC

Πρόγραμμα εκμάθησης κατάλληλο για παιδιά που αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αρχική ανάγνωση και γραφή (6 – 8 ετών). Στο Lexi-BASIC ο μαθητής προχωρά στο σχηματισμό απλών λέξεων ενώ, όσο τα μαθήματα εξελίσσονται και εμπεδώνεται η φωνολογική επίγνωση, δοκιμάζει τις δυνατότητές του σε λέξεις περισσότερο σύνθετες και απαιτητικές. Το Lexi-BASIC, αν ακολουθηθεί σωστά, θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της φάσης της φωνολογικής επεξεργασίας των λέξεων της Eλληνικής γλώσσας. 

Πρόγραμμα εκμάθησης αρχικής ανάγνωσης και γραφής

 

 

Πώς γίνεται

Στο πρόγραμμα αποκατάστασης Lexi-BASIC, ο μαθητής σταδιακά κατακτά την απαραίτητη ευχέρεια για τον χειρισμό συνδυασμών συμφώνων-φωνηέντων μέσα σε δισύλλαβες και τρισύλλαβες λέξεις (π.χ. σά-κος, στά-λα, στρα-τός, τσά-ντα). Επιπλέον δοκιμάζεται και σε μία υποενότητα που αφορά στην ανάγνωση με ταχύτητα, στην οποία οι λέξεις που πρέπει να διαβαστούν, εμφανίζονται κάθε φορά ολοένα και πιο γρήγορα στην οθόνη.

Στο Lexi-BASIC εμπεριέχονται 16 υποενότητες, 8 υποενότητες που αφορούν στη γραφή και την τεχνική ανάγνωση και 8 υποενότητες που αφορούν στην ανάγνωση με ταχύτητα. Με 25 λεπτά εργασίας την ημέρα, για 3 ημέρες την εβδομάδα, το παιδί θα ολοκληρώσει την ενότητα Lexi-BASIC σε περίπου 12-16 εβδομάδες.

Lexi-PRO

Πρόγραμμα εκμάθησης κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες που δυσκολεύονται στην προχωρημένη ανάγνωση και ορθογραφία.

Στo Lexi-Pro ο μαθητής έχει μια βασική φωνολογική επίγνωση και είναι έτοιμος αλλά και ώριμος να προχωρήσει στο τελευταίο και πιο ολοκληρωμένο στάδιο, στη δημιουργία σύνθετων λέξεων, στη μορφολογική επεξεργασία των λέξεων. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ο μαθητής έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα όποια προβλήματα ανάγνωσης και γραφής, είτε λόγω ελλιπούς γνώσης της γλώσσας είτε λόγω μαθησιακής δυσκολίας και είναι ικανός να ανταπεξέρχεται επιτυχώς σε οποιαδήποτε πρόκληση που αφορά στην ανάγνωση και την ορθογραφία. Πρόκειται λοιπόν για

Πρόγραμμα εκμάθησης προχωρημένης ανάγνωσης και ορθογραφίας

 

Πώς γίνεται

Στο Lexi-PΡΟ ο εκπαιδευόμενος κατακτά την αυτοματοποιημένη αναγνώριση και χρήση της δομής κάθε λέξης ξεχωριστά με ευχάριστες ασκήσεις με ακουστική και οπτική ανατροφοδότηση. Αποκτά σταδιακά την ευχέρεια να αναγνωρίζει τα μορφήματα και να μπορεί να συνθέτει λέξεις με αυτά (π.χ. δικ-άζ-ω, κατα-δικ-άζ-ω,  δι-εκ-δίκ-ησ-η, ά-δικ-ος). Στη συνέχεια καλείται να αντιμετωπίσει ασκήσεις που παρουσιάζουν μια ορθογραφική δυσκολία στη ρίζα (π.χ. δι-οίκ-ησ-η, δια-τύπ-ωσ-η) και σε καταλήξεις ρημάτων (π.χ. λερ-ω-θείτε, λερ-ώ-θηκε).  

Καθώς τα άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση και ορθογραφία έχουν εκτός από χαμηλή φωνολογική επίγνωση και χαμηλή μορφολογική επίγνωση, η εκπαίδευση αυτής της ικανότητας θα πρέπει να είναι πιο εντατική. Το Lexi-PΡΟ έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Η ενότητα Lexi-PΡΟ βοηθούμενη από τις ενσωματωμένες ασκήσεις ανάγνωσης (flash word modules) για άτομα με δυσλεξία, αποτελείται από 67 υποενότητες ασκήσεων και 22 υποενότητες ανάγνωσης, η κάθε μία εκ των οποίων διαρκεί περίπου 45 λεπτά, περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις και ολοκληρώνεται με ένα τεστ. Εκτιμάται ότι εάν ο εκπαιδευόμενος κάνει τις ασκήσεις 3 ημέρες την εβδομάδα για 30 λεπτά την ημέρα (25 λεπτά για τις ασκήσεις και 5 λεπτά για την ανάγνωση), θα έχει ολοκληρώσει την ενότητα σε περίπου 6-7 μήνες.