Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

Οι αρμόδιοι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την διαμόρφωσή τους συμφωνούν ολοένα και περισσότερο ότι οι γενικές ικανότητες φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης είναι καθοριστικής σημασίας για την εκμάθηση δεύτρης γλώσσας. 

Οι χρήστες της Λεξιλογίας αποκτούν υψηλότερη φωνολογική και μορφολογική επίγνωση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι έρευνες καταδεικνύουν την σημασία της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης στην διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας.

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία, η γνώση της φωνολογικής και μορφολογικής δομής της λέξης βελτιώνει και το λεξιλόγιο καθώς διευκολύνει την απομνημόνευση τους.

Μια επιπλέον θετική επίδραση για τον χρήστη της Λεξιλογίας είναι ότι η μορφολογική επίγνωση της Ελληνικής που απέκτησε, προσφέρει αυτόματα μια καλύτερη κατανόηση της δομής της λέξης και σε άλλες γλώσσες.

Η Λεξιλογία είναι το πρώτο online πρόγραμμα που εστιάζει συστηματικά στην μεταφορά αυτών των ικανοτήτων.

Η Λεξιλογία είναι διαθέσιμη στην Ελληνική γλώσσα,  Αγγλική γλώσσα (Lexilogy English), καθώς και για την Ολλανδική γλώσσα.